0
Košík je prázdný
0

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

   

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží od společnosti BORGY CZ, a.s., IČ: 289 59 442, se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha Nové Město, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15548.

   

  VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci uzavřených smluvních vztahů.

   

  V případě smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu (dále též „eshopu“) na webové doméně: www.borgy.cz, nebo elektronickou poštou, má kupující možnost seznámit se s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, seznámil a že s nimi souhlasí. V případě smluv uzavíraných jiným způsobem, je kupující s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu seznamován způsobem uvedeným v těchto VOP.

   

  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

   

   

  I.             Výkladová ustanovení pro účely kupních smluv

   

  1.1. Prodávající – obchodní společnost BORGY CZ, a.s., IČ 289 59 442, se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha Nové Město, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15548 (dále jen „prodávající“). Prodávající se zabývá prodejem především elektroniky a domácích spotřebičů, a to jak dalším prodejcům, tak i konečným spotřebitelům. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných prodejců elektroniky a domácích spotřebičů dodává kupujícím zboží nebo poskytuje služby. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

   

  1.2. Kupující – je zákazníkem prodávajícího. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitelem a kupujícím, který spotřebitelem není.

   

  1.3. Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“). Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

   

  1.4. Podnikatel – je kupující, který není spotřebitelem (dále též „podnikatel“). Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost samostatnou výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého podnikání, příp. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

   

  1.5. Prodejce elektroniky a domácích spotřebičů – podnikatel, který kupuje zboží od prodávajícího za účelem, aby jej sám prodával dalším subjektům. Je povinen předložit prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k DPH) a je povinen tyto údaje průběžně prodávajícímu aktualizovat.

   

   

  II.           Uzavření kupní smlouvy

   

  2.1. Objednávat zboží nabízené prodávajícím je možno následujícími způsoby:

   

  ·      prostřednictvím elektronického obchodu na webové doméně: www.borgy.cz,

  ·      elektronickou poštou na e-mailové adrese: eshop@borgy.cz,

  ·      osobně, nebo

  ·      telefonicky.

   

  Uzavření smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu:

  2.2. V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě řádně vyplněné a prostřednictvím elektronického obchodu na webové doméně: www.borgy.cz odeslané objednávky spotřebitelem, a to okamžikem přijetí takové objednávky prodávajícím. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

   

  Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit, nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

   

  2.3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je spotřebiteli, stejně tak jako kupujícímu, který není spotřebitelem, umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele/kupujícího, který není spotřebitelem zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel/kupující, který není spotřebitelem, prodávajícímu kliknutím na tlačítko označené nápisem „závazně objednat“.

   

  2.4. Přijetí objednávky prodávající, ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, neprodleně potvrdí spotřebiteli informativní zprávou na spotřebitelem v objednávce zadaný e-mail; na vznik smlouvy však tato informativní zpráva nemá vliv a toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy.

   

  2.5. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží, včetně DPH a všech dalších poplatků (např. recyklační poplatek, tzv. PHE, apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce spotřebitele a ve zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží ve smyslu bodu 2.4. těchto VOP.

   

  2.6. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka zboží nebo cena zboží v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

   

  2.7. V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za nabídku na uzavření kupní smlouvy odeslání vyplněné objednávky zboží ze strany kupujícího prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy pak dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. Tento závazný souhlas prodávajícího bude proveden e-mailovou formou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

   

  Uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické pošty:

  2.8. V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě objednávky zboží učiněné spotřebitelem e-mailovou formou a zaslané spotřebitelem prodávajícímu na adresu: eshop@borgy.cz. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Aby byla objednávka považována za objednávku závaznou, je třeba, aby z ní zejm. vyplývaly následující údaje:

   

  ·      druh objednávaného zboží (kód a název zboží dle ceníku),

  ·      jednotková cena zboží,

  ·      množství objednávaného zboží,

  ·      spotřebitelem zvolený způsob odběru/dopravy zboží,

  ·      dodací adresa,

  ·      spotřebitelem zvolený způsob úhrady ceny zboží,

  ·      jméno, příjmení a bydliště spotřebitele,

  ·      výslovné prohlášení spotřebitele o tom, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

   

  K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.

   

  2.9. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

   

  2.10.       V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy odeslání e-mailové objednávky zboží ze strany kupujícího prodávajícímu na adresu: objednavky@borgy.cz. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Aby byla objednávka považována za objednávku závaznou, je třeba, aby z ní zejm. vyplývaly následující údaje:

   

  ·      druh objednávaného zboží (kód a název zboží dle ceníku),

  ·      jednotková cena zboží,

  ·      množství objednávaného zboží,

  ·      kupujícím zvolený způsob odběru/dopravy zboží,

  ·      dodací adresa,

  ·      kupujícím zvolený způsob úhrady ceny zboží,

  ·      název/obchodní firma a sídlo kupujícího,

  ·      IČ a DIČ, je-li kupující registrován jako plátce DPH,

  ·      výslovné prohlášení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

   

  K uzavření kupní smlouvy pak dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.

   

   

  Uzavření smlouvy telefonicky:

  2.11.       V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za návrh k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě telefonické objednávky spotřebitele, která je prodávajícím spotřebiteli telefonicky potvrzena. Prodávající je povinen v rámci tohoto telefonického rozhovoru poskytnout kupujícímu údaje ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a § 1820 odst. 1 písm. b), c) a h) občanského zákoníku. Ostatní údaje ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. d), e), f), příp. h) a i) a § 1820 odst. 1 písm. a), d), e), f), g), i), j) občanského zákoníku sdělí prodávající spotřebiteli v textové podobě nejpozději do doby plnění. Spotřebitel neprodleně e-mailem potvrdí prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu.

   

  2.12.       V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

   

  2.13.       V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za návrh k uzavření kupní smlouvy telefonická objednávka kupujícího. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě telefonického potvrzení této objednávky prodávajícím. Kupující neprodleně e-mailem potvrdí prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu.

   

   

  III.         Ceny zboží

   

  3.1.       V on-line e-shopu na webové doméně: www.borgy.cz jsou vždy aktuální a platné ceny zboží nabízeného prodávajícím. Veškeré ceny zboží platí do odvolání prodávajícím, nebo do vyprodání zásob.

   

  3.2.       Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se výše DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží, změní, je kupující povinen, s přihlédnutím ke zvolenému způsobu platby, uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné vrátit kupujícímu přeplatek kupní ceny.

   

  3.3.       Kupující dostane zboží za cenu platnou v době učinění objednávky, nestanoví-li tyto VOP jinak. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.  

   

  3.4.       Vlastnické právo ke zboží přechází (ve smyslu §2132 a násl. občanského zákoníku) na kupujícího až v okamžiku, kdy v plné výši uhradí kupní cenu v celé její výši, její případné příslušenství a veškeré další pohledávky prodávajícího vůči němu související s dodáním objednaného zboží. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží více než 30 dnů po splatnosti, souhlasí kupující s tím, že prodávající je oprávněn zakázat mu jakékoliv další nakládání s dodaným zbožím. V případě podnikatele má prodávající navíc právo v takovém případě vstoupit do podnikatelských prostorů podnikatele a nezaplacené zboží si vzít zpět, přičemž podnikatel hradí veškeré dopravní, personální a administrativní náklady prodávajícího s tímto spojené.

    

   

  IV.          Platební podmínky

   

  Možnosti úhrady kupní ceny ze strany kupujícího jsou:

  ·         platba předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v e-shopu na webové doméně: www.borgy.cz. Kupní cenu za zboží zaplatí kupující prodávajícímu před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno, popř. předáno. Tento způsob úhrady je považován za zálohovou platbu na úhradu kupní ceny;

   

  ·         platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce);

   

  ·      platba na fakturu se splatností kupní ceny (pouze po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím).

   

   

  V.            Dodací podmínky

   

  5.1.       Zboží je možno kupujícímu dodat níže uvedenými způsoby, způsob dodání zboží volí kupující při své objednávce:

   

  ·         osobní odběr - zboží může převzít pouze kupující, nebo jím zmocněná osoba, ve skladu prodávajícího na adrese: BORGY CZ, Zápy 4 (areál RTK), Zápy. V takovém případě se kupující, nebo jím zmocněná osoba, musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zmocněná osoba musí rovněž prokázat své oprávnění k odběru zboží;

   

  ·         zaslání přepravní službou na území v České republice: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Geis (General Parcel). Přepravce General Parcel běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin (při objednávce učiněné do 12:00 a v případě, že je zboží skladem, je zásilka obvykle doručena následující pracovní den). Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceník je k dispozici na webové doméně www.borgy.cz. Náklady na přepravu nese kupující;

   

  5.2.         Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (spotřebiteli, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky zboží (např. počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem pakliže je zásilka takovou páskou opatřena, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

   

  5.3.         Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně nahlásit e-mailem na e-mailovou adresu: reklamace@borgy.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

   

   

  VI.          Práva z vadného plnění kupujícímu, který je spotřebitelem

   

  6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění spotřebiteli se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejm. ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku.

   

  6.2.      Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží nemá při jeho převzetí spotřebitelem vady. Především prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

   

  ·      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

   

  ·      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

   

  ·      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

   

  ·      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   

  ·      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

  6.3.      Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodu 6.2. těchto VOP, má spotřebitel právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

   

  6.4.      Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

   

  6.5.      Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

   

  6.6.      Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží.

   

  6.7.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, včetně odpovědnosti za vady kupujícímu, který není spotřebitelem, jsou upravena v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

   

   

  VII.        Odstoupení od smlouvy

  A) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

   

  7.1.      V případě, že je smlouva uzavřena distančním způsobem, má spotřebitel právo, v souladu s ustan. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Spotřebitel má právo v této lhůtě odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel v takovém případě nese také náklady za navrácení tohoto zboží prodávajícímu, pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

   

  7.2.      Pokud si spotřebitel přeje ve smyslu bodu 7.1. těchto VOP odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně mu sdělí, že odstupuje od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být určité, co do identifikace kupní smlouvy, od které je odstupováno (ideálně tedy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz). 

   

  7.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího, na adresu jeho skladu nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@borgy.cz. V případě, že dojde k odstoupení spotřebitele od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na webových stránkách prodávajícího, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

   

  7.4.      Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady na vrácení zboží, nese spotřebitel. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možno chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to včetně případných dárků poskytnutých spolu se zbožím. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím, vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží nebo dárek zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto poníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

   

  7.5.      Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

   

  7.6.       Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel ve smyslu ustan. § 1837 občanského zákoníku zejména, v případě smluv:

  ·        o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

   

  ·        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

   

  ·        o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   

  ·        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

   

  ·        o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

   

  ·        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

   

  ·        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

   

  B) Odstoupení od smlouvy podnikatelem (kupujícím, který není spotřebitelem)

   

  7.7.       V případě, že kupující není spotřebitelem, je odstoupení od smlouvy možné pouze v zákonem stanovených případech.

   

  7.8.       Kupujícímu muže být ze strany prodávajícího poskytnuta možnost provést odstoupení od smlouvy v závislosti na stavu vraceného zboží, ušlé záruce a aktuální hodnotě vraceného zboží. Stav zboží je vždy zhodnocen prodávajícím. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

   

   

  VIII.      Bezpečnost a ochrana informací

   

  8.1.       Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou mu ze strany kupujícího sděleny, považuje za důvěrné informace, které budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené mezi ním a kupujícím. Předmětné důvěrné informace nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (tj. zejm. sdělení jména a příjmení kupujícího, telefonního kontaktu a adresy dodání).

   

  8.2.       Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem realizace objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

   

  8.3.       Kupující odesláním své objednávky prodávajícímu uděluje prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely splnění uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

   

  8.4.       Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

   

   

  IX.          Otevírací doba

   

  9.1.       Otevírací doba skladu prodávajícího na adrese: BORGY CZ, Zápy 4 (areal RTK), Zápy, je:

   

  pondělí - čtvrtek: od 9:00 hod. do 16:30 hod.

  pátek:                od 9:00 hod. do 15:00 hod.

   

  O sobotách, nedělích a státních svátcích (i v případě, že termín státního svátku připadne na pracovní den) je sklad prodávajícího zavřen.

   

  9.2.       Prostřednictvím internetového obchodu na webové doméně: www.borgy.cz je možno činit objednávky 24 hod. denně, a to po 7 dní v týdnu.

   

  Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR je do 12:00 hod., za předpokladu, že objednávané zboží je skladem.

   

   

  X.         Záruční podmínky

   

  10.1.     Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

   

  10.2.     Reklamační řád je nedílnou součástí těchto VOP jako příloha č. 1.

   

   

  XI.          Společná a závěrečná ustanovení

   

  11.1.       Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu na webové doméně: www.borgy.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

   

  11.2.       Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky, resp. uzavření smlouvy, jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Kupující tyto náklady hradí sám.

   

  11.3.       Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodný výklad smlouvy v českém jazyce.

   

  11.4.       Individuální kupní smlouva uzavřená s kupujícím je nadřazena těmto VOP.

   

  11.5.       Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný spotřebiteli. Prodávající bezprostředně po uzavření smlouvy zašle spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu jedno vyhotovení smlouvy.

   

  11.6.       Kupující si je vědom toho, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

   

  11.7.       Právní poměr vzniklý na základě smlouvy a jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou, budou smluvní strany řešit nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze stran oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor řešen výhradně podle platného práva České republiky obecným soudem.

   

  11.8.       Nepodaří-li se najít smírné řešení, je možné případné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řešit rovněž mimosoudní cestou. Kupující spotřebitel se může v takovém případě obrátit na příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace týkající se mimosoudního řešení sporů a tohoto subjektu lze nalézt na jeho internetové adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo https://adr.coi.cz/cs.

   

  11.9.       Nedílnou součástí těchto VOP jsou jeho přílohy:

   

              Příloha č. 1 – Reklamační řád

              Příloha č. 2 – Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

   

  11.10.       Tyto VOP jsou platné od 14. 9. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

   

   

  Za společnost BORGY CZ, a.s. schválil David Voborník. Vypracováno v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění.